Ανοιχτός Διαγωνισμός από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς

zagorinnews, Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2022
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ DeliciousEUPDOAPPLES– 101046045 – «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης όσο αφορά τα ευρωπαϊκά μήλα ΠΟΠ στην Ελλάδα και στην Κύπρο» στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής,  του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής και της C(2021)8537/30.11.2021 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

  1. Αναθέτων: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ
  2. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός προς ανάθεση έργου: € 891.320 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  3. Τόπος παροχής πληροφοριών- τεύχους διαγωνισμού: Η έδρα του αναθέτοντος, Ζαγορά Πηλίου Τ.Κ. 37001, τηλ. : 24260 22450, email: zagora@otenet.gr Υπευθ. κ. Δημήτριος Σαμαράς και ώρες 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. Το τεύχος διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997) και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού.
  5. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
  6. Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα έξι (36) μήνες.
  7. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την 12/04/2022, και ώρα 15:00 στα γραφεία του Αναθέτοντος.
  8. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: την επόμενη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  9. Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
  10. Γλώσσα του διαγωνισμού: Ελληνική.

 

Για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου

Ο Πρόεδρος

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ