Προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση & εκμετάλλευση ακινήτου στο Χορευτό

zagorinnews, Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου, που εδρεύει στη Ζαγορά Πηλίου και εκπροσωπείται νόμιμα προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση ενός ισογείου με πατάρι και αποθήκη καταστήματος, που βρίσκεται στον οικισμό Χορευτού του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου επί της παραλιακής οδού, συνολικού εμβαδού περίπου 366 τ.μ.

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

 1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη, αρχομένη από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του δευτέρου έτους.
 2. Το μηνιαίο μίσθωμα, όπως θα διαμορφωθεί από τη δημοπρασία, θα καταβληθεί στο σύνολό του, πλέον χαρτοσήμου κατά το πρώτο έτος με την υπογραφή της σύμβασης και κατά το δεύτερο έτος στις 31 Μαΐου, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή, στον υπ. αριθμ. 6099040030008 λογαριασμό της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, που διατηρεί ο εκμισθωτής. Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί κατά την υπογραφή της μισθωτικής συμβάσεως πλέον χαρτοσήμου.
 3. Κατώτατο όριο προσφοράς (ποσό εκκίνησης) για τη μίσθωση του προαναφερομένου καταστήματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) ετησίως. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους από την έναρξη της μίσθωσης. Το επόμενο έτος θα αναπροσαρμοστεί, της αναπροσαρμογής υπολογιζομένης στο μίσθωμα της αμέσως προηγούμενης μισθωτικής περιόδου και μάλιστα στο μίσθωμα του τελευταίου μήνα αυτής. Η αναπροσαρμογή καθορίζεται στο ύψος του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου μισθωτικού έτους, όπως θα έχει διαμορφωθεί το μήνα Δεκέμβριο, πλέον μιας εκατοστιαίας μονάδας (+1%). Σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή δεν δύναται να είναι μικρότερη του ποσοστού του 4%.
 4. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον μισθωτή για τη λειτουργία super market, απαγορευμένης ρητά και κατηγορηματικά της μετατροπής της συμφωνημένης χρήσης. Η χρήση και η εκμετάλλευση του μισθίου θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει κάθε σχετική διάταξη νόμου ή της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, του εκμισθωτή συνεταιρισμού μη έχοντος ουδεμία ευθύνη για ενδεχόμενες παραβάσεις. Όλες οι άδειες λειτουργίας της επιχειρήσεως θα εκδοθούν με φροντίδα, δαπάνη και στο όνομα του μισθωτή. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχειρήσεως, ο εκμισθωτής δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει το μισθωτή για τυχόν δαπάνες που έχουν γίνει απ’ αυτόν. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει την επιστροφή – απόδοση των καταβληθέντων μισθωμάτων, τα οποία θα καταπέσουν ως αποζημίωση του εκμισθωτή.
 5. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την καταβολή του μισθώματος αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητά του εκμισθωτή.
 6. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος, για βλάβη από οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.
 7. Ο μισθωτής, από μόνη τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, τεκμαίρεται χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι έχει εξετάσει σχολαστικά με τους τεχνικούς και νομικούς του συμβούλους, με κάθε λεπτομέρεια το μίσθιο, το έχει βρει κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται, ότι έχει λάβει γνώση της πραγματικής και νομικής του καταστάσεως και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του να διατυπώσει αντιρρήσεις ή να ζητήσει εκ των υστέρων τη μη υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, τη μη καταβολή του μισθώματος ή τη μείωσή του, επικαλούμενος νομικά ή πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων. Ο πλειοδότης μισθωτής δεν δύναται να επικαλεσθεί δόλο του εκμισθωτή ως προς την απόκρυψη νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίου, δεδομένου ότι έλαβε όσες και όποιες πληροφορίες έκρινε ο ίδιος αναγκαίες, τόσο για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, όσο και για τη δυνατότητα να λειτουργήσει στο μίσθιο την οριζόμενη με την παρούσα επιχείρηση, ήτοι super market, με τους τυχόν περιορισμούς που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.
 8. Διευκρινίζεται ότι το μίσθιο θα μισθωθεί και θα παραδοθεί στο μισθωτή με τον υφιστάμενο σήμερα εντός αυτού κινητό εξοπλισμό. Κατά την παράδοση της χρήσης του μισθίου και του αναφερόμενου εξοπλισμού θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
 9. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσει σ’ αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Δ.Σ του εκμισθωτή (Συνεταιρισμού).
 10. Ο εκμισθωτής δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή στο μίσθιο, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από τον μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητά του εκμισθωτή μετά την λήξη ή την διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμίας απολύτως αποζημίωση του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει τα οικοδομικά υλικά ή τον εξοπλισμό που ανήκει στον εκμισθωτή. Δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός των κατασκευών με μισθώματα και ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αφαίρεση όλων των κατασκευών και την επαναφορά του μισθίου στην κατάσταση που είναι σήμερα.
 11. Το μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για την συντήρηση του μισθίου ακινήτου. Οι δαπάνες για επισκευές ακόμη και για τις ίδιες τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Επίσης το μισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες για την θέρμανση, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΤΑ και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδύναμου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπισθεί.
 12. Κατά την λήξη ή τη λύση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση. Άλλως θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον εκμισθωτή ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλομένου κατά την λήξη ή λύση της μίσθωσης ετήσιου μισθώματος, για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα της λήξης της μίσθωσης ή της διάλυσής της.
 13. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, από την ημέρα της προκήρυξης νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου, να δέχεται όσους επιθυμούν να εξετάσουν το μίσθιο για τη νέα μίσθωση.
 14. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της μισθωτικής σύμβασης, παραιτούμενος των ενστάσεων διηζήσεως και διαιρέσεως.
 15. Ο πλειοδότης μισθωτής θα καταβάλει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ ως εγγύηση της πιστής τήρησης των όρων της μισθωτικής συμβάσεως. Η εν λόγω χρηματική εγγύηση επιστρέφεται ατόκως στο μισθωτή μετά την λήξη της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του μισθωτή που απορρέουν από τη μίσθωση.
 16. Η σιωπηρή αναμίσθωση και η σιωπηρή παράδοση του χώρου της μίσθωσης απαγορεύεται απολύτως και για κανένα λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί αναμίσθωση η σιωπηρή παράταση του χρόνου της μίσθωσης ή η, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία παραμονή του μισθωτή, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης. Απαγορεύεται απολύτως η υπεκμίσθωση του μισθίου και η ολική ή η μερική υπομίσθωση, η μερική παραχώρηση της χρήσης αυτού με οποιαδήποτε τρόπο, καθώς επίσης και η σύσταση εταιρείας, η πρόσληψη συνεταίρου και γενικά η νομική μεταβολή του προσώπου του μισθωτή, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.
 17. Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει το μίσθιο και τον εξοπλισμό του (κτήριο, μηχανήματα, πάγια και εγκαταστάσεις) το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάρτιση του μισθωτηρίου συμφωνητικού για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και για το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ. Το ασφάλισμα που θα καταπέσει σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου θα περιέλθει εξ ολοκλήρου στον εκμισθωτή. Προς τούτο θα υπάρχει ειδική μνεία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο θα προσυπογραφεί και από το νόμιμο εκπρόσωπο του εκμισθωτή, ως εκ τρίτο συμβαλλόμενο.
 18. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, η μη συμφωνηθείσα χρήση του ακινήτου (ως super market) καθώς και των άλλων παροχών που συμφωνήθηκαν και η παράβαση από την μεριά του μισθωτή οποιονδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα της μονομερής λύσης της μίσθωσης, της έξωσης και αποβολής του μισθωτή από το μίσθιο, καθώς και κάθε τρίτου έλκοντος από αυτήν δικαιώματα ή κατέχοντος αυτό επ’ ονόματί του, κατά τις σχετικές κείμενες νομικές διατάξεις. Τέλος, για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος το ποσό της εγγυοδοσίας καταπίπτει αυτοδικαίως ως ποινική ρήτρα υπέρ του εκμισθωτή.
 19. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την ερμηνεία ή την επίλυση κάθε διαφοράς διένεξης ή αμφισβήτησης σε σχέση με τη δύναμη του παρόντος καταρτιζόμενης μισθωτικής σύμβασης θα έχουν τα δικαστήρια του Βόλου.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1. Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, στην εξωτερική επιφάνεια του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
   •   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
   •   Ο πλήρης τίτλος του νομικού προσώπου που διενεργεί τον διαγωνισμό
   •   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
   •   Τα στοιχεία του αποστολέα με τον αριθμό του Α.Φ.Μ.
  2. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
   α) Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (ως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω και η εγγύηση συμμετοχής).
   β) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
  3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει το χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
  4. Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, κατατίθενται στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου που διατηρεί στη Ζαγορά Πηλίου από 9.00’ έως 14.00’ στην υπεύθυνη Γραμματείας κα. Bαλασσά Κερασία και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ορίζεται η 13η Μαΐου 2022 και ώρα 14.00’. Οι προσφορές είναι δυνατό να υποβάλλονται και ταχυδρομικά επί αποδείξει στον αναφερόμενο Συνεταιρισμό με την ένδειξη «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 366 τ.μ, που βρίσκεται στον οικισμό Χορευτού του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου επί της παραλιακής οδού, Δ/νση: Ζαγορά Πηλίου, Τ.Κ: 37001, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στον Συνεταιρισμό μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους και θα πρωτοκοληθούν. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Συνεταιρισμό με οιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, ακόμα και εάν είχαν ταχυδρομηθεί έγκαιρα, λογίζονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά, η οποία αποτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνυπογράφεται και από τον εγγυητή, τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία:

            α) Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ για μη ύπαρξη οφειλών προς αυτά.

             β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως περιγράφεται παρακάτω.

             γ) Έγγραφο πληρεξουσιότητας του εκπροσώπου, σε περίπτωση εκπροσώπησης του διαγωνιζόμενου.

             δ) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση της παρούσας διακήρυξης, ότι αποδέχεται όλους τους όρους της ανεπιφύλακτα.

             ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

            στ) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή το οικείο Επιμελητήριο από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση (σημ. τα δύο τελευταία αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα).

            ζ) Νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ δημοσίευσης, πρακτικό εκλογής Δ.Σ. και πρακτικό συγκρότησης σε σώμα με τα αντίστοιχα ΦΕΚ κλπ) εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

            η) Επιπλέον θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφο Δ.Α.Τ και φορολογική ενημερότητα του Εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας και το μισθωτήριο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης των δικαιολογητικών (α), (ε) και (στ), υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, από δημόσια αρχή, του διαγωνιζομένου, περί μη υπάρξεως νομικού κωλύματος για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό και ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Ακόμα πρέπει να δηλώνεται ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, χωρίς προθεσμίες, αιρέσεις ή όρους, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό πεντακοσίων Ευρώ (€ 500,00). Η εν λόγω εγγύηση συμμετοχής θα επιστρέφεται στον δικαιούχο, εφόσον δεν υπάρξει αιτία κατάπτωσής της, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, με εξαίρεση την Εγγυητική Επιστολή του πλειοδοτήσαντος, που θα επιστρέφεται με την υπογραφή της Σύμβασης και την κατάθεση, εκ μέρους του, των από αυτήν προβλεπομένων εγγυήσεων.

ΣΤ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Ζαγορά και στα γραφεία του εκμισθωτή – Συνεταιρισμού την 16η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα από τις 10.00’ έως τις 12.00’. Εφόσον διαπιστωθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ουσιώδεις ελλείψεις ή αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλείεται η παραπέρα συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Προσφορές, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζουν επουσιώδεις ελλείψεις, δεν απορρίπτονται.Ακολούθως από τις 12.00’ έως τις 14.00’ θα ακολουθήσει άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για όσους διαγωνιζόμενους κρίθηκαν αποδεκτές οι προσφορές τους κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών αποδεκτές, επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους, χωρίς να αποσφραγιστούν. Όσοι παρευρίσκονται στη διάρκεια αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
 2. Για να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο (ποσό εκκίνησης).
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ισόποσων προσφορών να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να βελτιώσουν τις οικονομικές τους προσφορές. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο σε εκείνους που ακολουθούν και επιβαρύνει αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται από τη μεγαλύτερη προσφορά για την ανάδειξη του πλειοδότη, διατηρώντας το δικαίωμα να καταρτίσει τη μίσθωση με οποιονδήποτε από τους ενδιαφερόμενους, του οποίου η προσφορά ικανοποιεί το ελάχιστο μίσθωμα της πρώτης προσφοράς, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσονται πρακτικά που συνυπογράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον πλειοδότη που αναδείχθηκε και τον εγγυητή που αυτός πρότεινε. Εάν ο πλειοδότης με τον εγγυητή του, αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή η εγγύηση συμμετοχής.
 5. Ο τελευταίος πλειοδότης, αν δεν διαμένει στον τόπο της διενέργειας της δημοπρασίας, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά με προφορική του δήλωση, που καταχωρείται στα πρακτικά, αντίκλητό του, που διαμένει στον τόπο αυτό, προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, καθώς και η πρόσκληση για την υπογραφή της μισθωτικής συμβάσεως.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί για τον Συνεταιρισμό το δικαίωμα με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του να ματαιώσει, να αναβάλει, να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία με τους ίδιους ή έτερους όρους, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα δημοπρασίας κατά την ημερομηνία που θα διεξαχθεί αυτή, να προβεί σε απευθείας ανάθεση του μισθίου ακινήτου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στην παρούσα.

Ζ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης, να υπογράψει την σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και θα περιέχει όσους πρόσθετους όρους κριθεί ότι την διευκρινίζουν. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου να φέρει μαζί του τον εγγυητή, προκειμένου να συνυπογράψει τη μισθωτική σύμβαση και αυτός. Περαιτέρω υποχρεούται να προσκομίσει τυχόν δικαιολογητικά που δεν είχε υποβάλλει με την προσφορά του και είχε υπογράψει σε αντικατάσταση αυτών υπεύθυνη δήλωση.
 2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πλειοδότης και ο εγγυητής του δεν προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή (αγροτικού συνεταιρισμού) η εγγύηση συμμετοχής ως αποζημίωση και ποινική ρήτρα, η οποία τεκμαίρεται ως εύλογη και δίκαιη από τη συμμετοχή του πλειοδότη στη δημοπρασία.
 3. Επίσης κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης αναφερόμενης εγγύησης και της καταβολής στον εκμισθωτή από τον μισθωτή και τον εγγυητή του, αποζημίωσης που καθορίζεται με την δικαστική οδό.

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί περιληπτικά στις τοπικές εφημερίδες ΘΕΣΣΑΛΙΑ και ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ και θα αναρτηθεί εις ολόκληρον στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού (www.zagorin.gr)

Εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ. 105/06.04.2022 και 106/03.05.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ζαγορά 04 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ