Διακήρυξη διαδικασίας για ενοικίαση ελαιοπερίβολου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟΥ

zagorinnews, Ανακοινώσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ

εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές η εκμίσθωση ενός αγροκτήματος – ελαιοπεριβόλου, κειμένου στην κτηματική περιφέρεια Ζαγοράς, εμβαδού τεσσάρων (4) στρεμμάτων περίπου, που συνορεύει γύρωθεν με αγροτικό δρόμο και με ιδιοκτησίες Δημ. Παπανικολάου, Ιωάννη Καραμάνη, και Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

 1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, αρχομένη από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του τέταρτου έτους.
 2. Το μηνιαίο μίσθωμα, όπως θα διαμορφωθεί από τη δημοπρασία, θα είναι πληρωτέο, για το πρώτο έτος, με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, και για καθένα από τα επόμενα έτη, την αντίστοιχη ημέρα έναρξης της ετήσιας μισθωτικής περιόδου.
 3. Κατώτατο όριο προσφοράς (ποσό εκκίνησης) για τη μίσθωση του προαναφερομένου αγροκτήματος – ελαιοπεριβόλου ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00) ετησίως
 4. Ο μίσθιος αγρός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αγροτική καλλιέργεια ελαιών. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης ή του τρόπου εκμετάλλευσης του μισθίου, η ολική ή μερική υπομίσθωσή του, η με οποιοδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους καθώς και η πρόσληψη συνεταίρου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.
 5. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την καταβολή του μισθώματος αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητά του εκμισθωτή.
 6. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και για καταστροφή της αγροτικής παραγωγής από θεομηνία ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.
 7. Ο μισθωτής, από μόνη τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, τεκμαίρεται χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι έχει εξετάσει σχολαστικά, με κάθε λεπτομέρεια το μίσθιο, το έχει βρει κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται, ότι έχει λάβει γνώση της πραγματικής του καταστάσεως και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του να διατυπώσει αντιρρήσεις ή να ζητήσει εκ των υστέρων τη μη υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, τη μη καταβολή του μισθώματος ή τη μείωσή του, ή τη λύση της μίσθωσης επικαλούμενος πραγματικά ελαττώματα.
 8. Απαγορεύεται στον μισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση, ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. Οποιαδήποτε τυχόν προσθήκη χρήσιμου κατασκευάσματος ή εγκατάστασης ήθελε πραγματοποιηθεί, παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή. Πάντως ο εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, με δαπάνες του μισθωτή.
 9. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το αγρόκτημα και τα ελαιόδενδρα που βρίσκονται σ’ αυτό σε άριστη κατάσταση. Υποχρεούται επίσης σε τακτική και επιμελημένη καλλιέργεια, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις επιτόπιες συνήθειες, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση για τις φθορές και τις βλάβες που θα προξενηθούν σ΄ αυτό. Επίσης έχει υποχρέωση να υπεραμύνεται και να διαφυλάττει τα όρια του μισθίου, και να ειδοποιεί τον εκμισθωτή για κάθε προσβολή ή αμφισβήτηση τους από οποιοδήποτε. Ο μισθωτής έχει επίσης την υποχρέωση να το χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μην θίγει τον εκμισθωτή και τους ιδιοκτήτες των γειτονικών αγρών. Απαγορεύεται στον μισθωτή η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το μίσθιο.
 10. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποδώσει το αγρόκτημα μετά τη λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση που βρίσκεται, χωρίς να απαιτείται καταγγελία της μίσθωσης ή άλλη όχληση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής δεν αποδώσει το αγρόκτημα κατά την λήξη της μίσθωσης υποχρεούται στην καταβολή ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ για κάθε μήνα της αντισυμβατικής παραμονής του στο μίσθιο.
 1. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, καθώς και η παράβαση από την μεριά του μισθωτή οποιονδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα της μονομερής λύσης της μίσθωσης, της έξωσης και αποβολής του μισθωτή από το μίσθιο, καθώς και κάθε τρίτου έλκοντος από αυτήν δικαιώματα ή κατέχοντος αυτό επ’ ονόματί του, κατά τις σχετικές κείμενες νομικές διατάξεις.
 2. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την ερμηνεία ή την επίλυση κάθε διαφοράς διένεξης ή αμφισβήτησης σε σχέση με τη δύναμη της καταρτιζόμενης με την παρούσα μισθωτικής σύμβασης θα έχουν τα δικαστήρια του Βόλου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, όπου θα αναφέρουν το προσφερόμενο μίσθωμα.
 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

–  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

–  Ο πλήρης τίτλος του νομικού προσώπου  που διενεργεί τον διαγωνισμό (ήτοι για Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου)

–  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

–  Τα στοιχεία του αποστολέα με τον αριθμό του Α.Φ.Μ.

 1. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα εξής : α) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση της παρούσας διακήρυξης, ότι αποδέχεται όλους τους όρους της ανεπιφύλακτα και β) τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 2. Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, κατατίθενται στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου που διατηρεί στη Ζαγορά Πηλίου από 8.00’ έως 14.30’ στην υπεύθυνη κα Kερασία Βαλασσά και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ορίζεται η 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00’. Οι προσφορές είναι δυνατό να υποβάλλονται και ταχυδρομικά επί αποδείξει στον αναφερόμενο Συνεταιρισμό με την ένδειξη «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ αγροκτήματος – ελαιοπεριβόλου, κειμένου στην κτηματική περιφέρεια Ζαγοράς, εμβαδού τεσσάρων (4) στρεμμάτων περίπου, Δ/νση: Ζαγορά Πηλίου, Τ.Κ: 37001, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στον Συνεταιρισμό μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους και θα πρωτοκοληθούν. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Συνεταιρισμό με οιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, ακόμα και εάν είχαν ταχυδρομηθεί έγκαιρα, λογίζονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Ζαγορά και στα γραφεία του εκμισθωτή – Συνεταιρισμού την 10η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα από τις 12.00’ έως τις 14.00’.
 2. Για να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο (ποσό εκκίνησης), ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής, κατά δύο τοις εκατό (2%) τουλάχιστον του ελάχιστου όρου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ισόποσων προσφορών να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να βελτιώσουν τις οικονομικές τους προσφορές και αν οι προσφορές παραμείνουν ισόποσες δύναται να επιλέξει κατ΄ εκτίμηση το πρόσωπο που επιθυμεί να μισθώσει το ακίνητο. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο σε εκείνους που ακολουθούν και επιβαρύνει αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσονται πρακτικά που συνυπογράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πλειοδότη που αναδείχθηκε.
 5. Ο τελευταίος πλειοδότης, αν δεν διαμένει στον τόπο της διενέργειας της δημοπρασίας, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά με προφορική του δήλωση, που καταχωρείται στα πρακτικά, αντίκλητό του, που διαμένει στον τόπο αυτό, προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, καθώς και η πρόσκληση για την υπογραφή της μισθωτικής συμβάσεως.
 6. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα δημοπρασίας κατά την ημερομηνία που θα διεξαχθεί αυτή, θα επαναληφθεί σε άλλη μέρα και ώρα που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού με νέα διακήρυξη δημοπρασίας που θα δημοσιευθεί αρμοδίως.
 7. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας του διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του μισθίου ακινήτου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της παρούσας διακήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στην παρούσα.

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την  κοινοποίηση   σε   αυτόν   της   απόφασης   κατακύρωσης,   να   υπογράψει   την  σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και θα περιέχει όσους πρόσθετους όρους κριθεί ότι την διευκρινίζουν.
 2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του Συνεταιρισμού, τόσο αναφορικά με την επί έλαττον διαφορά του μισθώματος που θα προκύψει κατά τη νέα δημοπρασία, όσο και με την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας του Συνεταιρισμού, κυρίως γιατί το μίσθιο θα παραμείνει χωρίς μίσθωση λόγω της μη προσελεύσεως άλλων ενδιαφερομένων κατά την επαναληπτική δημοπρασία.

           

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η   παρούσα   διακήρυξη θα  αναρτηθεί στην   ιστοσελίδα   του Συνεταιρισμού (www .zagorin.gr).

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 159/30.05.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ζαγορά 03  Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΣΚΟΣ